Home Vijesti OBAVJEŠTENJE POTROŠAČIMA VEZANO ZA UGOVORE O SNABDIJEVANJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
31 | 07 | 2014
Menu
OBAVJEŠTENJE POTROŠAČIMA VEZANO ZA UGOVORE O SNABDIJEVANJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Dragi potrošači,


uz januarski račun za utrošenu električnu energiju ste dobili obavještenje na poleđini računa da do 30. juna, morate potpisati ugovor o snabdijevanju električne energije sa "Elektrodistribucijom", u suprotnom će Vam biti isključena.

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj, član 47, stav 3. kaže da je za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa (ekonomskih usluga), trgovac dužan da sa potrošačem zaključi ugovor u pisanoj formi.

Regulatorana komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje je izdala Opšte uslove za isporuku i snabdijevanje električnom energijom (avgust 2012) kojim definiše ovu oblast.

U cilju obavještavanja Vas potrošača na temu zaključivanja predloženih ugovara izdvojili smo nekoliko članova Opštih uslova, kao i link gdje možete pronaći cijeli dokument:

Član 50.

(Zaključivanje ugovora o snabdijevanju)


(1) Krajnji kupac i snabdjevač zaključuju ugovor o snabdijevanju, radi kupoprodaje električne energije.

(2) Krajnji kupac koji ima više mjernih mjesta, može za svako mjerno mjesto zaključiti poseban ugovor o snabdijevanju, ili može za više mjernih mjesta zaključiti jedan ugovor o snabdijevanju sa identifikacijom svakog mjernog mjesta.

(3) Ugovor o snabdijevanju u ime zajednice etažnih vlasnika ili suvlasnika, na jednom mjernom mjestu zajedničke potrošnje, zaključuje lice ovlašćeno od zajednice ili ostalih suvlasnika.

Član 51.

(Sadržaj ugovora o snabdijevanju)


(1) Ugovor o snabdijevanju između snabdjevača i krajnjeg kupca obavezno sadrži:
a) podatke o ugovornim stranama,
b) predmet ugovora,
v) podatak o priključnoj snazi odobrenoj elektroenergetskom saglasnošću,
g) podatke o primopredajnom i mjernom mjestu,
d) količinu električne energije i snage sa dopuštenim odstupanjima, način postupanja u slučaju odstupanja od ugovorenih količina, kao i mjesečnu dinamiku preuzimanja (samo za kupce kojima se obračunska snaga utvrđuje mjerenjem), ako je primjenjivo,
đ) adresu dostave računa,
e) uslove u vezi kvaliteta električne energije u tački napajanja, utvrđen Opštim uslovima i drugim propisima ili povećani nivo kvaliteta,
ž) kategoriju potrošnje i tarifnu grupu kupaca kojoj kupac pripada i obračunske elemente grupe po tarifnom sistemu (za tarifne kupce),
z) jedinične cijene električne energije (za kvalifikovane kupce),
i) način obračuna i plaćanja,
j) odredbe o kamatama,
k) period važenja ugovora,
l) prava i obaveze ugovornih strana, naročito u vezi sa promjenom adrese, odnosno prijavom i odjavom mjernog mjesta, razlogom i rokom obustave isporuke električne energije, prigovorom na račun za električnu energiju i korekcijom obračuna,
lj) odgovornost za neizvršavanje, odnosno neuredno izvršavanje obaveza iz ugovora,
m) odredbe o pristupu i korišćenju mreže, ukoliko kupac putem snabdjevača reguliše pristup,
n) uputu o rješavanju sporova,
nj) način promjene cijena električne energije, te način na koji je snabdjevač dužan informisati krajnjeg kupca u slučaju promjene cijena.
o) odredbu kojom se propisuje da se za pitanja koja nisu regulisana ugovorom primjenjuju odredbe Opštih uslova, koje će snabdjevač učiniti dostupnim krajnjem kupcu prije zaključenja ugovora i
p) prestanak ugovora i otkazni rok.

(2) Krajnji kupac može zahtijevati izmjenu ugovorenih količina potrošnje električne energije sa mjerenjem snage najkasnije sedam dana prije početka narednog obračunskog perioda.

Član 53.

(Odbijanje zaključenja ugovora o snabdijevanju)


Snabdjevač tarifnih kupaca ne može da odbije zaključenje novog ugovora o snabdijevanju u slijedećim slučajevima:

a) promjene vlasništva nad objektom sa mjernim mjestom na kojem postoji dug za utrošenu električnu energiju prethodnog vlasnika objekta,
b) kada krajnji kupac ima dug za utrošenu električnu energiju po osnovu drugog ugovora o snabdijevanju ili po osnovu ugovora o snabdijevanju koji je prestao važiti.
v) kada je mjerno mjesto krajnjeg kupca isključeno sa elektroenergetske mreže duže od pet godina i za koje je izdata nova elektroenergetska saglasnost.

Član 97.

(Obustavljanje isporuke zbog radnji ili propuštanja krajnjeg kupca)


(1) Distributer obustavlja isporuku električne energije isključenjem objekata krajnjeg kupca sa mreže, ako krajnji kupac:

đ) zabrani ili onemogući pristup ovlašćenom osoblju distributera priključku, mjernim i zaštitnim uređajima, energetskim objektima i uređajima ili instalacijama,

e) ne poštuje posebne uslove o ograničenju isporuke električne energije,

z) onemogući pravilno registrovanje preuzetih količina električne energije ili koristi električnu energiju bez zahtijevanih mjernih uređaja ili mimo njih,

i) ne plaća isporučenu električnu energiju u roku određenom ugovorom i/ili Opštim uslovima,

j) odbije zaključenje ugovora o snabdijevanju električnom energijom koji je u skladu sa zakonom i Opštim uslovima,

k) ne ispunjava obaveze koje su ugovorom predviđene kao razlog za obustavu.

(2) U slučajevima navedenim u stavu (1), tačke a), b), v), g) i z) ovog člana distributer obustavlja isporuku električne energije krajnjem kupcu bez prethodnog upozorenja i obavještenja.

IZVOR

http://www.reers.ba/sites/default/files/OU_precisceni_tekst_okt2012.pdf